Přijímací řízení - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Další informace

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Formuláře přihlášek jsou ke stažení na následujících odkazech:

přihláška ke studiu pro učební obory (pdf)

přihláška ke studiu pro nástavbu (pdf)

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do prvních ročníků oborů vzdělávání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma vzdělávání, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - denní forma vzdělávání, 41-52-H/01 Zahradník - denní forma vzdělávání, 23-43-L/51 Provozní technika - denní forma vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků pro školní rok 2019/2020

kód oboru

název oboru

forma studia

počet otevíraných tříd

počet přijímaných uchazečů

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)

denní

1

30

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

denní

3

90

41-52-H/01

Zahradník

denní

1

30

23-43-L/51

Provozní technika

denní

1

30

V Novém Strašecí dne 3. 1. 2019
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel školy

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).


24. dubna 2019

Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí...

Výsledky prvního kola přijímacího řízení - pořadí uchazečů včetně výsledků


obor Mechanik opravář motorových vozidel


obor Opravář zemědělských strojů


obor Zahradník


 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky