Přijímací řízení - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Další informace

Přijímací řízení

 
Vážení rodiče a uchazeči o studium,
 
vzhledem k aktuální situaci související s COVID – 19 se informativní schůzka s budoucími žáky 1. ročníků ruší.
 
Všechny záležitosti týkající se studia se budeme snažit s Vámi řešit distančně prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Mimo jiné předpokládáme, že tím ušetříte drahocenný čas. Pokud to nepůjde, je možné je řešit i osobně se zachováním aktuálních bezpečnostních opatření.
 
V následujícím textu najdete souhrnné informace. Je toho hodně a je to celkem náročné, proto jsou jednotlivé informace očíslované – doporučujeme postupně vyřešit všechny body, které se Vás týkají. Pokud by bylo cokoliv nejasné, volejte v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod. tel. 313 285 811, nebo pište na e-mail: info@souzns.cz.
 
Děkujeme za spolupráci.

 
1. Informace o přijímacím řízení
  
V učebních oborech (Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik, Opravář zemědělských strojů a Zahradník) jsou přijati všichni žáci, kteří podali přihlášku. Pokud jste již rozhodnuti odevzdat nám zápisový lístek, můžete nám jej zaslat poštou spolu s dalšími materiály. Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.
 
2. Dotazník + informovaný souhlas
 
  dotazník si můžete si stáhnout zde(dotaznik.doc)
 
  informovaný souhlas pro nezletilé žáky zde (infonz.doc) a zde(infozz.doc) pro zletilé žáky
 
Prosíme o vyplnění a zaslání. Především upozorňujeme na vyplnění cizího jazyka, který chce žák studovat (anglický nebo německý jazyk) a případně doplnění s jakými spolužáky chtějí nebo nechtějí být ve třídě (nebo při společném dojíždění s žáky z jiných tříd, ročníků připsat o kterého žáka a z jaké třídy se jedná). Důležité je také napsat správné míry oblečení a obuvi, abychom je mohli do začátku školního roku pro Vás zajistit.
 
3.  Přihláška na Domov mládeže (DM)
 
    můžete si stáhnout zde (dm.doc)
 
    - žáci jsou automaticky přijati na DM, pokud nebudeme volat
 
   - příjezd žáků na DM možný již v pondělí 31. 8. od 18,00 hodin
 
4.  Přihláška ke stravování
 
     informace a přihlášku si můžete stáhnout zde (stravovani.doc) a zde (stravprihl.doc)
 
    - doporučujeme zaplatit zálohu na stravování + příspěvek Kč 500,- do Spolku rodičů SOU Nové Strašecí  již v srpnu od 24. 8. do 31. 8. od 7.00 do 14.00 hodin, vyhnete se frontám
 
    - v tomto termínu lze také vystavit potvrzení o studiu

5.  Potřeby ke studiu
 
Šetříme finanční prostředky rodičů a proto žáci dostanou zdarma pracovní oblečení a obuv a nemusí si kupovat a shánět učebnice jako na jiných školách.  Potřebují ale základní pomůcky do školy na teoretické vyučování a základní nářadí na odborný výcvik. Nářadí žákům zůstává a mohou jej využít po vyučení ve své praxi.
 
Potřeby pro teoretické vyučování a informace o organizaci studia si můžete stáhnout zde (organizace.doc)
 
Pro odborný výcvik Automechaniků a Opravářů zemědělských strojů- ke stažení zde (ov.doc)
 
Pro odborný výcvik Zahradníků - ke stažení zde (ovz.doc)
 
Zájemci mohou využít služeb dvou firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
 
Železářství Soukup, Komenského nám. 107, Nové Strašecí
 
 
telefon: 313 572 118, 603 856 479
 
Pracovní oděvy Vyskočil
 
Havlíčkova 98, Nové Strašecí 271 01
 
 
telefon: 313 574 246

 
6.  Organizace 1. září 2020 (úterý)
 
·        v 8.00 hod. nástup na jídelně (není třeba přítomnost rodičů)
 
·        slavnostní zahájení
 
·        příslušní učitelé + učitelé OV si odvedou své třídy a skupiny – informují
 
         o organizaci v příštích dnech
 
·        odchod domů + na DM (kolem 9.00 hod.)
 
·        vše ostatní (sešity atd.) až od 2. 9. 2020
 
7.  V prvním týdnu teoretické výuky proběhne adaptační kurz – šetříme peníze rodičů,
 
      proběhne v areálu školy, bez finančních nároků.
 
8.  Elektronická žákovská knížka je základní komunikační nástroj s rodiči. Žákům
 
      budou  přidělena přístupová práva, díky nim mohou rodiče kontrolovat výuku,
 
      známky, absenci atd.  
 
9.   Elektronické učebnice – pro téměř všechny předměty máme zpracovány, žáci je
 
      mohou využívat. Jejich využití není jen při současné pandemii, ale i při např. běžné
 
      absenci žáků.
 
10.   Systém omlouvání absencí je stanoven školním řádem – ke stažení zde (skrad.pdf)
 
11.   Jízdné a stipendia Středočeského kraje – informaci podají třídní učitelé v září 2020.
 
12.   Posudky PPP- koho se týká, předat, prosím, výchovné poradkyni začátkem září.
 
13.   Ples SOU – dlouholetá tradiční společenská akce, pořádá a financuje SOU Nové
 
        Strašecí, na rozdíl od jiných škol. Šetříme finanční prostředky rodičů. Budeme jen
 
        rádi za příspěvky do tomboly.
 
Jak nám můžete vyplněné dokumenty poslat:
 
1)    Českou poštou na adresu: SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí
 
2)    e-mailem na info@souzns.cz (tak bohužel nejde zaslat originál zápisového lístku)
 
3)    předat osobně na vrátnici SOU Nové Strašecí (víceméně 24 hodin denně, ovšem může se stát, že třeba v daný moment bude vrátný na obchůzce, pak je třeba chvíli počkat nebo ho kontaktovat na telefonu uvedeném u vrátnice)
 
Všechny dokumenty jsou ve formátu doc – MS Word. V případě, že MS Word nemáte, můžete použít konverzi souborů na www.zamzar.com

 
Omlouváme se za případné komplikace, způsobené aktuální situací. Na druhou stranu věříme, že pro řadu z vás bude postup schůdnější.

Výsledky prvního kola přijímacího řízení


obor Mechanik opravář motorových vozidel


obor Opravář zemědělských strojů


obor Zahradník


o
Termín konání přijímacích zkoušek do oboru Provozní technika.

Jednotné přijímací zkouškly se konají dne 8. června od 8:00 v budově školy SOU Nové Strašecí.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do prvních ročníků oborů vzdělávání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma vzdělávání, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - denní forma vzdělávání, 41-52-H/01 Zahradník - denní forma vzdělávání, 23-43-L/51 Provozní technika - denní forma vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021

kód oboru

název oboru

forma studia

počet otevíraných tříd

počet přijímaných uchazečů

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)

denní

1

30

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

denní

3

90

41-52-H/01

Zahradník

denní

1

12

23-43-L/51

Provozní technika

denní

1

30

V Novém Strašecí dne 15. 1. 2020
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel školy

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).


24. dubna 2019

Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí...

Přihlášky ke studiu

Formuláře přihlášek jsou ke stažení na následujících odkazech:

přihláška ke studiu pro učební obory (pdf)

přihláška ke studiu pro nástavbu (pdf)

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky