IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky


Časový harmonogram maturitních zkoušek

 

  • přihlášení k MZ: do 1. prosince 2022 (do 25. června 2023 pro podzimní MZ)
  • písemná práce z ČJ a CZJ – 4. dubna a 5. dubna 2023
  • didaktické testy – od 2. května do 5. května 2023
  • praktická zkouška – čtvrtek 11. května 2023
  • volno před maturitní zkouškou – 15. května – 19. května 2023
  • ústní zkoušky – 22. května – 26. května 2023
  • opravná písemná práce z ČJ - 11. 9. 2023

 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, určuje následující:

Žáci třídy 2AP oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika konají v jarním a podzimním zkušebním období profilovou část maturitní zkoušky, která se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších tří povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek. 

 

 

Povinné zkoušky profilové části

 

a) Technologie - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí

 

b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí

 

c) Technické kreslení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - praktická zkouška

 

d) Zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.

 

 

Nepovinné zkoušky profilové části

 

a) Matematika - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí

 

b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) – praktická zkouška

 

 

Podrobné informace k profilovým zkouškám

písemná práce z ČJ

 

-          konkrétní délka trvání: 150 minut

 

-          konkrétní rozsah práce: alespoň 250 slov

 

-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 4

 

-          povolené pomůcky: slovník českého pravopisu

 

 

písemná práce z CZJ

 

-          konkrétní délka trvání: 90 minut

 

-          konkrétní rozsah textu - alespoň 200 slov

 

-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 2

 

-          povolené pomůcky: cizojazyčný slovník

 

praktická zkouška

 

-        konkrétní délka trvání: jeden den, nejdéle 420 minut

 

-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 1

 

-          povolené pomůcky: Strojnické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby

 

 

Školní seznam literárních děl

 

 

Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl žáka:

 

žák vybírá ze školního seznamu 20 literárních děl podle následujícího klíče:

 

-          česká nebo světová literatura vzniklá do konce 18. století – nejméně 2 literární díla

 

-          česká nebo světová literatura vzniklá do konce 19. Století – nejméně 3 literární díla

 

-          světová literatura vzniklá ve 20. a 21. století – 4 literární díla

 

-          česká literatura vzniklá ve 20. a 21. století – 5 literárních děl

 

-          minimálně dvěma tituly musí být v seznamu zastoupena próza, dvěma poezie a dvěma drama

 

-          v seznamu se mohou objevit maximálně dvě díla od jednoho autora

 

 

Způsob vytváření textu u písemných prací a praktické zkoušky u intaktních žáků: písemné práce i praktickou zkoušku budou psát žáci rukou s výjimkou případů, kdy to neumožní zdravotní stav žáka.

 

Délka přípravy na ústní profilovou zkoušku: u všech zkoušek bude doba přípravy 15 minut.

 

 

Témata zkoušek:

 

Anglický jazyk - ústní profilová zkouška

 

1. Introduction – Me and My Family

2. Introduction – Me and My Best Friend

3. My Daily Programme,Household Chores

4. My Hobbies and Free Time

5. My House or Flat, My Room

6. My Hometown

7. The Town I Study in

8. The School I Study in

9. System of Education in the Czech Republic and Great Britain

10. My Future Career, Jobs in My Family

11. Travelling , Means of Transport

12. Shopping and Services

13. Mass Media

14. Cultural Life

15. Sports and Games in the CR and in My Life

16. Food, Eating Habits, Healthy Eating

17. Health Problems and Visiting of the Doctor

18. The Czech Republic

19. Prague

20. London

 

Německý jazyk - ústní profilová zkouška

 

Alltagsleben

Ich und meine Familie

Ich und meine Freunde

Verkehrsmittel

Wohnen auf dem Lande und in der Stadt

Freizeit - verschiedene Sommer- und Winteraktivitäten

Einkaufen

Essen und Trinken

Ferien und Abendteuer

Gesundheit

Haushalt

Reisen und Urlaub

Sport

Arbeit

Ausbildung

Dienstleistungen

Gesellschaft

Die Tschechische Republik

Unsere Hauptstadt - Prag

Die deutschsprachigen Länder

 

Technologie

 

1. Základy metalografie

 

2. Metalografie slitin železa

 

3. Slitiny železa a uhlíku

 

4. Slitiny železa a uhlíku

 

5. Tepelné zpracování ocelí

 

6. Chemicko–tepelné zpracování oceli

 

7. Neželezné kovy a jejich slitiny

 

8. Prášková metalurgie

 

9. Zkoušky technického materiálu

 

10. Zkoušky technického materiálu

 

11. Tolerování rozměrů, lícování

 

12. Povrchové úpravy

 

13. Slévárenství

 

14. Tváření kovů za tepla

 

15. Tváření kovů za tepla

 

16. Tváření kovů za studena

 

17. Strojní obrábění

 

18. Strojní obrábění

 

19. Svařování

 

20. Svařování

 

 

Stroje a zařízení /Technická mechanika

 

1. Výslednice sil a její určení

 

2. Moment síly, moment dvojce sil

 

3. Nosník na dvou podporách

 

4. Určování těžiště složených ploch a čar

 

5. Smykové tření, čepové tření

 

6. Vláknové tření, odpor při valení, odpor při pohybu vozidla

 

7. Potenciální a kinetická energie, zákon zachování energie

 

8. Tah, tlak

 

9. Smyk – střih, otlačení

 

10. Krut 

 

11. Ohyb

 

12. Jeřáby

 

13. Dopravníky

 

14. Čerpadla

 

15. Kompresory

 

16. Turbíny

 

17. Elektrárny

 

18. Technická úprava prostředí

 

19.  Stroje pro úpravu a zpracování surovin

 

20. Zařízení pro strojírenskou výrobu

 

Technické kreslení / Technická mechanika

 

Návrh pojistné spojky se střižnými kolíky.

 

Matematika

 

1. Rovnice s parametrem, Pravděpodobnost

 

2. Geometrická zobrazení v rovině, Aritmetická posloupnost

 

3. Exponenciální a logaritmická funkce, Objem a povrch těles

 

4. Analytická geometrie – vzáj. poloha přímky a roviny / dvou přímek v prostoru, Číselné obory

 

5. Řešení kvadratických rovnic v množině komplexních čísel, Limita posloupnosti

 

6. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, Nekonečná řada

 

7. Faktoriál, permutace, Goniometrické funkce na jednotkové kružnici

 

8. Analytická geometrie – vzájemná poloha dvou rovin, Mocniny s celočíselným mocnitelem

 

9. Řešení pravoúhlého trojúhelníku, Iracionální rovnice

 

10. Řešení obecného trojúhelníku, Funkce s absolutní hodnotou

 

11. Variace, Analytická geometrie – kružnice

 

12. Binomická věta, Analytická geometrie – přímka v rovině

 

13. Geometrická posloupnost, Exponenciální rovnice

 

14. Kvadratické nerovnice, Analytická geometrie – vzájemná poloha přímek v rovině

 

15. Kvadratická funkce, Lomené výrazy

 

16. Vektory, Goniometrické rovnice

 

17. Analytická geometrie – hyperbola, Početní operace s komplexními čísly

 

18. Lineární lomená funkce, Rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli

 

19. Analytická geometrie – parabola, Vztahy mezi goniometrickými funkcemi

 

20. Analytická geometrie – elipsa, Binomické rovnice

 

21. Analytická geometrie – rovina, Mocniny s racionálním exponentem

 

22. Lineární funkce, Soustavy n rovnic o n neznámých

 

23. Mocninné funkce, Logaritmické rovnice

 

24. Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta, Kombinace

 

25. Obvody a obsahy rovinných útvarů, Kombinační čísla

 

 

Stroje a zařízení / Technická mechanika

 

Návrh převodovky s ozubenými koly.

 

 

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

 

Další informace najdete na https://maturita.cermat.cz

 Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky.pdf