IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > O škole

O škole

Vize školy:
Jsme škola, která všestranně připravuje absolventy pro jejich praktické uplatnění v životě. Důraz klademe na praktické znalosti a dovednosti, kvalitní odbornou přípravu a dobré mezilidské vztahy. Neděláme věci pro efekt, ale vždy tak, aby měly smysl. Jsme škola pro život.

 

Kořeny zemědělského školství v Novém Strašecí sahají až do roku 1959, kdy vzniká tzv. učňovská škola. V roce 1961 se tato škola transformovala v SOU Nové Strašecí. Za léta svého působení si Střední odborné učiliště vytvořilo dobré jméno. Místopisná poloha činí učiliště výhodným zvláště pro žáky z Rakovnicka, Kladenska a Slánska, často zde však studují i žáci z Lounska a Žatecka. V současnosti učiliště zajišťuje vzdělávání v tříletých učebních oborech Opravář zemědělských strojů (41–55–H/01), Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) (23–68–H/01) a Zahradník (41-52-H/01). Od roku 1993 je zde také zavedeno dvouleté nástavbové studium, nyní obor Provozní technika ( 23–43–L/51), díky kterému mají absolventi učiliště, popřípadě i zájemci z řad veřejnosti, možnost získat maturitu a rozšířit tak svoje vzdělání. Areál učiliště je tvořen moderními budovami: školou s jídelnou, komplexem dílen a nově vybudovaným sportovním hřištěm s umělým povrchem. Pro studenty, kteří nechtějí každý den dojíždět, je zde k dispozici Domov mládeže. Tady je jim zajištěno ubytování a celodenní strava. Vychovatelky pro ně organizují volný čas, zajišťují návštěvy kulturních nebo sportovních akcí, ale také na ně dohlíží při učení.

Moderně vybavené dílny SOU jsou umístěny přímo v areálu školy. Zahrnují nejenom halu pro opravy motorových vozidel a zemědělské techniky, ale i kovárnu, zámečnické dílny, pracoviště strojního obrábění a svařovnu. Rozsáhlý areál má i dostatek prostoru pro zahradníky včetně skleníku a záhonů. Nejobjektivnější představu Vám poskytnou některé vybrané fotografie v sekci Fotogalerie.

Odborný výcvik

Výuka učebních oborů probíhá v týdenních cyklech - jeden týden je určen pro teoretickou přípravu ve škole, druhý pak žáci věnují získávání praktických znalostí. Tímto způsobem je zajištěna komplexní provázanost teorie s praxí a absolventi jsou připraveni řešit ve svém budoucím povolání široké spektrum různorodých úkolů. Během tří let strávených v dílnách SOU projdou žáci nejprve odborným výcvikem v oblasti ručního obrábění kovů a tváření kovů za tepla. Další etapou je strojní obrábění, kde žáci zvládnou obsluhu soustruhů, frézek, obrážeček, strojních pil a brusek. Důležitou kapitolou je i výuka svařování elektrickým obloukem a plamenem, na jejímž základě získávají učni svářečský průkaz těchto odborností. Opraváři zemědělských strojů mají tento průkaz zdarma (2 metody) a automechanici mohou získat jednu metodu s finanční spoluúčastí. Závěrečnou část odborného výcviku tvoří podle oborů zvládnutí oprav zemědělské nebo dopravní techniky a její údržba. V návaznosti na tyto znalosti probíhá výcvik v oblasti řízení motorových vozidel. Přípravu tvoří nejen výuka technické připravenosti, ale i pravidel silničního provozu a především zvládnutí bezpečné jízdy, tak aby byli žáci opravdu plnou měrou připraveni ke zkouškám. V závěru tohoto výcviku získávají žáci zdarma řidičské opravnění skupin B a C , Opraváři zemědělských strojů i T. Pro budoucí automechaniky je kromě odborného výcviku v dílnách SOU smluvně zajištěna i praxe na pracovištích nejrůznějších autoservisů v okolí. Budoucí opraváři zemědělských strojů se zase mohou seznámit s moderní technikou přímo v areálu SOU díky spolupráci s firmou STROM Praha, a.s. - výhradním dovozcem firmy John DEERE. Zahradníci mají odborný výcvik zajištěn v areálu školy. Za produktivní práci získávají žáci odměnu. Žákům zajišťujeme zdarma pracovní oděv a obuv.

Výuka

Pro zvládnutí praktické stránky své budoucí profese musí být žáci dobře připraveni teoreticky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou do teoretické výuky začleněny především odborné předměty mající přímou návaznost na činnost prováděnou v odborném výcviku. Žáci tak mohou teoretické poznatky získané ve škole ověřit přímo v praxi. Velký důraz je při výuce kladen na názornost. Žák musí nejprve a především problém pochopit, uvědomit si jeho podstatu, aby mohl bezpečně zvládnout navazující problematiku. K tomu slouží řada modelů, obrazových pomůcek, instruktážních videofilmů, interaktivních tabulí a podobně. Učebny jsou tímto didaktickým materiálem bohatě vybaveny, a proto lze funkci například nějakého strojního zařízení okamžitě konkrétně předvést. Žáci snáze problematiku pochopí a lépe si ji zapamatují.

Pozornost je věnována i počítačovým technologiím. V současné době je znalost obsluhy počítačů na poli pracovních příležitostí pokládána téměř za nezbytnost. Střední odborné učiliště Nové Strašecí je vybaveno samostatnou moderně vybavenou počítačovou učebnou, do které mají žáci přístup nejen v hodinách vyučování, ale i mimo ní. Pro žáky jsou vytvořeny elektronické výukové materiály, které se využívají při výuce ale i samostudiu.

Veškeré učebnice pro naše žáky zajišťujeme zdarma.

Zájmová činnost a sport

K zájmovým činnostem patří kroužek včelařský, kroužek ledního hokeje, florbalu nebo motoristický kroužek. Velký důraz je kladen na sportovní vyžití. Možnost hry stolního tenisu nebo posilovna, školní hokejové mužstvo, účast na sportovních soutěžích - to jsou jen některé z možností, jak trávit aktivně volný čas. Každoročně se také pořádá lehkoatletická soutěž školy. Tyto aktivity podporují cílevědomost a vytrvalost žáků, žáci získávají také fyzickou připravenost nezbytnou pro svoje budoucí zaměstnání.

Možnosti uplatnění

Má-li absolvent učebních oborů Automechanik nebo Opravář zemědělských strojů zájem a předpoklady pro další studium, nic mu nebrání v něm pokračovat formou nástavbového studia na naší škole. Žáci tedy získají nejen výuční list, ale i maturitní vysvědčení. Toto studium probíhá v dvouletém období a zaměřuje se především na doplnění poznatků ze všeobecně vzdělávacích předmětů. Díky této koncepci jsou žáci často lépe odborně připraveni než jejich vrstevníci z běžných středních škol. O tom svědčí i množství uchazečů přijatých na vysoké školy z řad absolventů Středního odborného učiliště v Novém Strašecí.

Po završení studia získávají žáci tohoto učiliště výuční list ve zvoleném oboru, absolventi nástavbového studia pak obdrží maturitní vysvědčení. Rozsah a hloubka znalostí a dovedností pro ně zajišťuje široké uplatnění na trhu práce, především v těch profesích, pro které se připravovali, ale s ohledem na specifické znalosti jsou vítáni i v jiných technických oborech a díky svářečskému a řidičskému průkazu mají otevřené dveře v řadě firem. Jejich schopnosti jsou například oceňovány ve firmě Procter & Gamble, F.X. Meiller, ale i řadě dalších, které provádí nábor přímo v učilišti a zajišťují si tak v předstihu budoucí zaměstnance.

Videofilm o škole