IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální informace o přijímacím řízení na: https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Přihlášky ke studiu je možné vkládat elektronicky do systému  https://www.dipsy.cz/ od 1. do 20. února 2024.

 

Přihláška

Na výběr jsou tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod. Podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Pokud to bude třeba, s vyplněním přihlášky Vám pomůžeme.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Zápisové lístky se nepoužívají. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá. Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku.

Povinné přílohy přihlášky:

 • pro učební obory: hodnocení prospěchu na základní škole  za pololetí závěrečného ročníku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium zvoleného oboru
 • pro nástavbový obor: hodnocení prospěchu za 1. pololetí 3. ročníku příslušného učebního oboru

V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do dalšího kola v jiných školách.

Podmínky přijetí

Ředitel Středního odborného učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku oboru vzdělání:

 • tříletého učebního oboru Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) – denní studium zakončené výučním listem
 • tříletého učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) – denní studium zakončené výučním listem
 • tříletého učebního oboru Zahradník (41-52-H/01) – denní studium zakončené výučním listem
 • dvouletého nástavbového oboru Provozní technika ( 23-43-L/51) – denní studium zakončené maturitní zkouškou

Pro školní rok 2024/2025 nabízí Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 tři učební a jeden nástavbový obor

číslo oboru

název oboru

název ŠVP

lékařská prohlídka

délka studia

počet přijímaných

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

ano

3 roky

30

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů

ano

3 roky

48

41-52-H/01

Zahradník

Zahradník

ano

3 roky

12

23-43-L/51

Provozní technika

Provozní technika

ne

2 roky

30

 

Kritéria přijímacího řízení

 


Učební obory Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01), Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01), Zahradník (41-52-H/01)

 

 • studium je vhodné pro dívky i pro chlapce
 • podmínkou je úspěšně ukončená povinná školní docházka
 • nezbytné je prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tuto způsobilost potvrzuje ošetřující praktický lékař 

Při stanovení pořadí bude postupováno následovně:

 • stonásobek studijního průměru za 1. pololetí závěrečného ročníku bude představovat bodový základ
 • další body může získat uchazeč za: účast v okresních školních soutěžích zisk 10 bodů, účast v krajských školních soutěžích zisk 20 bodů,  účast v zájmových kroužcích pořádaných SOU Nové Strašecí zisk 50 bodů. Body se mohou sčítat.
 • od stonásobku studijního průměru za 1. pololetí závěrečného ročníku se odečtou body získané dle předchozího odstavce
 • nejvyšší umístění získají uchazeči s nejnižším bodovým skóre do vyhlášeného počtu přijímaných uchazečů
 • v případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou nebo více uchazečů, rozhoduje o celkovém pořadí uchazečů další pomocné kritérium v tomto pořadí:
  • lepší známka z matematiky na vysvědčení v 1. pololetí závěrečného ročníku
  • lepší známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení v 1. pololetí závěrečného ročníku
  • preference daného oboru vzdělání v přihlášce ke studiu

 


Dvouletý nástavbový oboru Provozní technika ( 23-43-L/51)  

 • studium je vhodné pro dívky i pro chlapce
 • podmínkou je úspěšné ukončení SOU – získání výučního listu v příslušném oboru

 

Přijetí uchazečů se uskuteční dle kritérií ad1) a ad2)

 • Průměrný prospěch za 1. pololetí ročníku SOU bude ohodnocen body podle následující stupnice:

 

rozpětí průměru

body

rozpětí průměru

body

1,00 – 1,50

100

2,26 – 2,50

60

1,51 – 1,75

90

2.51 – 2,75

40

1,76 – 2,00

80

2, 76 – 3,00

20

2,01 – 2,25

70

3,01 a více

0

 

Získané body za prospěch budou uchazeči přičteny k výsledkům jednotné přijímací zkoušky.

 

 2) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk (maximum 50 bodů z každého testu – body se společně sčítají).

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku. Kritérium ad 1) má váhu 30%, kritérium ad2) má váhu 70%. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů. V případě shodného umístění uchazečů  v rámci přijímacího řízení, bude u uchazečů o studium pro obor Provozní technika zohledněno lepší hodnocení z matematiky, které získali za 1. pololetí třetího ročníku. V případě, že nadále bude shodné umístění uchazečů, bude u uchazečů o studium zohledněno lepší hodnocení z českého jazyka a literatury, které získali za 1. pololetí závěrečného ročníku. V případě, že nadále bude shodné umístění uchazečů, bude u uchazečů o studium zohledněno lepší hodnocení z odborného výcviku, které získali za 1. pololetí závěrečného ročníku.

Je-li k přihlášce připojeno platné doporučení pedagogicko-psychologické poradny, přihlíží se k tomuto vyjádření při přijímací zkoušce. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol. Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

 

Řádné termíny jednotných přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2024

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek: 29. a 30. dubna 2024

Pozvánky k JPZ posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).

 


Potvrzení pro doložení prospěchu

Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem. Je-li toto potvrzení digitální, musí být opatřeno elektronickým podpisem oprávněné osoby.

 

Právo seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024, vždy od 8:30 do 11:00 hodin v místnosti sekretariátu školy.

 

Podmínky přijetí v souladu s legislativními předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),
 • vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
 • nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny informace, návody, přílohy jsou na https://prihlaskynastredni.cz. Z uvedených způsobů podání přihlášky doporučujeme podání přihlášky elektronicky v systému https://dipsy.cz.

 

Uchazeč – cizinec

 Musí společně se žádostí o přijetí ke vzdělávání doložit doklad o dočasné ochraně (stačí kopie).

 • Pokud má uchazeč zájem, má právo konat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce (doloží písemnou žádost), zároveň má právo požádat o prominutí konání přijímací zkoušky z českého jazyka (doloží písemnou žádost).
 • Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve všech vzdělávacích oborech na naší škole, bude ověřena rozhovorem.
 • V případě, že uchazeč nepožádá o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce, bude mu automaticky navýšen časový limit o 25%.
 • K přihlášce ke vzdělávání uchazeč doloží motivační dopis obsahující jeho zájmy, koníčky a další informace, které dokazuji jeho vztah k danému oboru, o který projevil zájem. 

 

                                                                     Ing. Bc. Jan Nechutný

                                                                                                                  ředitel školy

   

Pro bližší informace sledujte web www.prihlaskynastredni.cz

 

FORMULÁŘE PRO UCHAZEČE UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTI:

АНКЕТИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДЖАННЯ

 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka

Прохання відмовитися від вступного іспиту з чеської мови

 

Žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinštině

Заява для проведення вступного іспиту з математики з української мови