IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Příjímací řízení

Příjímací řízení

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

 

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do prvních ročníků oborů vzdělávání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma vzdělávání, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - denní forma vzdělávání, 41-52-H/01 Zahradník - denní forma vzdělávání, 23-43-L/51 Provozní technika - denní forma vzdělávání.

 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků pro školní rok 2023/2024

 

kód oboru

 

název oboru

 

forma studia

počet otevíraných tříd

počet přijímaných uchazečů

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)

denní

1

30

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

denní

2

48

41-52-H/01

Zahradník

denní

1

12

23-43-L/51

Provozní technika

denní

1

30

 

 

Termín pro podání přihlášek do 1. kola je do 1. 3. 2022. Přihlášky je možné zasílat poštou nebo donést osobně do sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Přihlášky spolu s výpisem známek mohou uchazeči získat na základní škole, kterou navštěvují, nebo si mohou přihlášku stáhnout z www stránek naší školy a přinést originály vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ, abychom je mohli ověřit.

Podmínkou přijetí do učebních oborů je zdravotní způsobilost ke vzdělávání (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu).

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).


13. prosince 2022
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí

 Výsledky přijímacího řízení