IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci > Stravování

Stravování

Objednání, výběr z menu a zrušení jídla můžete provést zde.

 

Obecný provozní řád školní jídelny při SOU Nové Strašecí

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění a zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění

Informace pro strávníky

Podmínky přihlašování a odhlašování stravy

Nezletilého žáka ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky ke stravování, zletilý žák se přihlašuje sám. Přihlášku ke stravování obdrží při informační schůzce nebo na vyžádání u vedoucí školního stravování. Podpisem přihlášky je dán souhlas s podmínkami řádu školní jídelny. Pokud žák ukončí stravování v jídelně SOU, oznámí tuto skutečnost u vedoucí školního stravování.

Podmínkou výdeje stravy je předložení identifikačního čipu. Noví žáci a zaměstnanci obdrží čip na začátku školního roku. Objednání (odhlášení stravy) probíhá samoobslužně pomocí elektronického terminálu, který je volně umístěn před jídelnou SOU, osobně u vedoucí školního stravování, telefonicky a přes portál stravování na webových stránkách školy.

Objednání (odhlášení stravy) musí být provedeno nejdéle do 13,00 hodin předchozího dne. Objednat lze zpravidla ze dvou různých jídel. Při náhlém onemocnění nebo z jiných důvodů nepřítomnosti žáka lze vyzvednout oběd první den nepřítomnosti, na další dny musí být strava odhlášena. V době prázdnin (jarní, podzimní,…) a ředitelského volna je žákům strava odhlašována automaticky.

Platby stravného a čipu

Rodiče nebo zletilí žáci hradí stravné ve výši finančního normativu na potraviny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

V případě zvýšení cen stravného budou rodiče nebo zletilí žáci informování alespoň jeden měsíc předem.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají stravovací čip, který je nutno zakoupit.

ČIP Kč 125,- Tento čip zůstává majetkem žáka. Slouží k odběru stravy ve školní jídelně SOU, k otevírání branky při vstupu do areálu SOU, dveří v hlavní budově školy a šaten pro žáky. Při ztrátě nebo poškození čipu žákem je nutno zakoupit čip nový.

 Záloha na stravné a ubytování

záloha na stravné  pro školní rok  
Dojíždějící žáci Kč 1.500,-
Ubytovaní žáci Kč 2.500,-
záloha na ubytování Kč 1.000,-
Žáci, kteří jsou ubytováni, donesou zálohu v celkové částce Kč 3.500,-
Žáci, kteří dojíždějí, donesou zálohu v částce Kč 1.500,-

 

Platbu za stravné a ubytování je možno provádět následujícím způsobem:

1.   hotově do pokladny SOU

V tomto případě je žák povinen 1. září uhradit zálohu, která se mu vyúčtuje v červnu následujícího roku, nebo při přerušení či ukončení studia. Po ukončení každého měsíce bude vystavena faktura za skutečně odebranou stravu, ubytování a žák donese  peníze v hotovosti.

2. bezhotovostní platební styk

Rodiče nebo zletilí žáci na základě faktur, které žáci obdrží po ukončení každého měsíce, zasílají platby dle skutečnosti sami na náš účet 8130221/0100 KB Rakovník. Jako variabilní symbol uvádějte číslo vystaveného dokladu pro platbu. Rodiče nebo zletilí žáci, kteří budou platit tímto způsobem, jsou povinni donést 1. září uvedenou zálohu. Vybraná záloha se žákovi vyúčtuje v červnu následujícího roku, nebo při přerušení či ukončení studia.

 

Prosíme rodiče nebo zletilé žáky, aby veškerým platbám věnovali pozornost a měli určené částky připraveny při nástupu žáka do školy.

 

Ceník stravného pro žáky (stanovené normativy)

snídaně: 20,– Kč
svačina: 15,– Kč
oběd: 45,- Kč
večeře: 40,– Kč
celkem: 120,- Kč

 

Organizace školního stravování

Organizace výdeje stravy je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na svačinu a oběd. Pedagogický dozor v jídelně SOU organizují zástupci ředitele školy dle sestaveného rozpisu na celý školní rok. Dozory v jídelně jsou zajištěny pedagogy, kteří zodpovídají za pořádek na jídelně v době výdeje, dbají o bezpečnost stravujících se žáků.

Veškeré připomínky týkající se provozu kuchyně školního stravování řeší vedoucí školní jídelny, případně ředitel školy.

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. září 2022.

Provozní řád je vyvěšen na dostupném místě stravovacího zařízení.

V Novém Strašecí dne 10.6. 2022

Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU