IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: u ředitele školy v úředních dnech a hodinách:

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 12:00 hod

 2. Telefonické podání: +420 313 285 811
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Žádost můžete doručit elektronicky na adresu sosra@kr-s.cz nebo poštou na adresu Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: u ředitele školy v úředních dnech a hodinách:

pondělí - pátek (září - červen)
8:00 - 12:00 hod

Telefonické podání: +420 313 285 811
Poštou na adresu Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí
Elektronicky na e-mail: sosra@kr-s.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: dp7w7jq
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž v sekretariátu školy v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti školy jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu sekretariátu školy (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Odvolání se podává Odboru školství Středočeského kraje prostřednictvím školy do 15 dnů (s výjimkou odvolání proti přijetí ke studiu, kde je stanovena lhůta 8 dnů)

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem) 240 Kč
černobílé kopírování na kopírovacích strojích  
- A4 jednostranný 1 Kč/ks
- A4 oboustranný 2 Kč/ks
- A3 jednostranný 2 Kč/ks
- A3 oboustranný 3 Kč/ks
černobílý tisk na tiskárnách PC  
- A4 jednostranný 2 Kč/ks
- A4 oboustranný 3 Kč/ks
- A3 jednostranný 3 Kč/ks
- A3 oboustranný 5 Kč/ks
úhrada za barevné kopírování a tisk 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk
CD-R (bez obalu) 7 Kč/ks
DVD-R (bez obalu) 7 Kč/ks
ostatní náklady (náklady na poštovní služby) dle skutečně vynaložených nákladů

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
Informace budou předány po zaplacení vykalkulovaných nákladů.

Formuláře