IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Jazyky v SOU Nové Strašecí

Jazyky v SOU Nové StrašecíProjekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky "Jazyky v SOU Nové Strašecí" (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1088) probíhal ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

Projekt byl byl zpracován na základě výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 56.

Cílem projektu byla realizace tří aktivit:

Čtenářské dílny

Projekt Čtenářské dílny byl první svého druhu, který v SOU Nové Strašecí probíhal. Při jeho realizaci jsme vycházeli z hodin českého jazyka a literatury v jednotlivých oborech. Výběr knih jsme se snažili přizpůsobit hlavně věku a zájmům žáků, ale i probrané nebo probírané látce v hodinách. Spektrum žáků, účastnících se projektu, bylo velice různorodé. Hlavně u maturitního oboru jsme do výběru čtených textů zařadili knihy, jež si žáci mohou zvolit k ústní části maturitní zkoušky.

Na projekt Čtenářské dílny jsme se začali připravovat hned po jeho schválení v červnu 2015. Během letních prázdnin bylo pro školu zakoupeno odpovídající vybavení. Do učebny, kde projekt probíhal, byla umístěna knihovna a do ní postupně pořízeno 297 nových knih.

Rozhodli jsme se, že v hodinách budeme využívat jednotná zadání četby. Většina našich žáků jsou jen slabí čtenáři a řada žáků se netají tím, že nikdy žádnou knihu dobrovolně nečetla, dokonce některým ani v dětství nikdo nepředčítal. Pro samotnou práci v hodinách bylo nutné vlastní text vždy přepsat a pro každého žáka nakopírovat. Největší obtíž v tomto bodě představoval odhad množství textu.

Po prvních praktických zkušenostech se obavy ukázaly jako zbytečné. Pomalejší žáci, kteří text sice dočetli, ale nestihli během hodiny vyplnit pracovní list, vypracovali uvedené otázky jako domácí úkol. Bonusem pro ně byla ještě diskuse o knize na konci vyučovací hodiny, která jim v podstatě pomohla utřídit a shrnout myšlenky.

Obecným cílem Čtenářských dílen je nepochybně posílení čtenářské gramotnosti, zvýšení čtenářských dovedností a vedení žáka/studenta ke čtenářství. Naším osobním cílem bylo přesvědčit žáky, že četba nemusí byt nuda. Pokud jsme před realizací čtenářské dílny v rámci literatury v hodinách četli, předčítal vyučující, případně žáci nahlas četli krátkou ukázku z knihy. Na vlastní, aktivní čtenářství nebyl v hodinách čas a prostor, ve škole nebyl dostatek vhodné literatury.

V rámci projektu se žáci dostali do přímého kontaktu s knihou, mohli si ji prohlédnout a „ohmatat“, ale především samostatně, nerušeně a soustředěně číst. Nejednou bylo na konci hodiny slyšet, že tolik souvislého času dotyčný žák ještě nikdy četbě nevěnoval.

Průběh jednotlivých hodin čtenářské dílny byl různorodý. Hodiny se odlišovaly několika faktory. Svou roli hrál věk, úroveň žáků i to, zda o knize už slyšeli, případně se s ní setkali v rámci výuky. Důležité bylo téma knih. Jako velmi podstatná se jevila motivace. Žáky bylo nutné vždy před vlastním čtením naladit. Většinou se k tomu účelu využívala samotná kniha – její název, přebal, typografii, ilustrace. Žáci mohli pracovat s odhadem a očekáváním. V případě knihy, která navazovala na probranou látku, případně byla probraná v loňském roce, bylo možno využít obrázků nebo myšlenkových map, které společně třída tvořila na tabuli.

Vlastní samostatné čtení probíhalo v rozsahu asi 30 minut. Získané informace žáci zapisovali do pracovního listu. Většinou se jednalo o vyhledávání informací v textu, případně formulování hlavní myšlenky. V maturitních oborech žáci sestavovali charakteristiku postav, popis prostředí, zaznamenávali jazykové zvláštností, ale i osobitým způsobem dotvářeli text. Nedílnou součástí každé hodiny byla závěrečná diskuse o přečtené části knihy. Podle druhu četby někdy čtenářskou hodinu doplňovaly další aktivity – kresba ilustrací k textu, tvorba koláže, kreativní práce s textem (dopis hlavnímu hrdinovi, převedení bájí a pověstí do současného života, vcítění se do děje, …) nebo doplnění filmovou či poslechovou ukázkou.

Naším cílem bylo, aby žáci pochopili, že četba je nedílnou součástí života a vlastní způsob přemýšlení je cenný. U některých otázek byla možná celá řada možností, tudíž neexistovaly správné a špatné odpovědi, důležité bylo zaujmout postoj k tomu, co si žák přečetl, a vytvořit si vlastní názor.

Po všech stránkách hodnotíme projekt jako velmi zdařilý. Přes počáteční obavy, že žáci nejsou schopni samostatného soustředění, čtení a zpracování přečteného textu, lze konstatovat, že při vhodné volbě knihy se řada žáků dokáže nadchnout a všichni byli schopni samostatné a soustředěné práce. Obrovským přínosem celého projektu je vytvoření čtenářského zážitku. Většina žáků měla svoji první osobní zkušenost s knihou, kterou by jinak nezískala. Velkým přínosem pro další výuku českého jazyka a literatury je vytvoření fondu knih, který by se měl i v budoucnu rozšiřovat a doplňovat. Žáci mají možnost být s knihami v neustálém kontaktu a využívat je. Za pozitivní lze považovat i vytvoření pracovních listů, které je možno využívat i během další výuky českého jazyka a literatury.Největším úspěchem je ale fakt, že během dvou posledních měsíců si ze školní knihovny už několik žáků půjčilo knihu, z níž jsme v hodině četli. Někteří žáci o knížkách vyprávěli i doma, o čemž svědčí přímá zpětná vazba od rodičů.

Ve čtenářských dílnách bychom rádi pokračovali i v příštích letech, přestože se již nebude jednat o oficiální projekt, ale danou myšlenku považujeme za přínosnou.

Kurz pro žáky

Skupina deseti vybraných žáků ze Středního odborného učiliště Nové Strašecí se ve dnech 1. – 6. listopadu 2015 účastnila jazykově poznávacího pobytu v Berlíně.

Cílem pobytu bylo absolvování jazykového kurzu v rozsahu patnácti hodin na prestižním jazykovém institutu did deutsch – institut.

Velkým přínosem bylo ubytování žáků v německých rodinách, kde se žáci komunikačně zapojili v rámci každodenních situací.

Zájezd úspěšně zorganizovala naše škola ve spolupráci s agenturou Student Agency.

Kurz byl zaměřen na následující témata:

 • každodenní komunikace
 • základní gramatické jevy
 • rozšiřování slovní zásoby
 • výslovnost
 • historie a architektonické památky Berlína

Výuka byla zaměřena na samostatnou práci žáků a ústní interakci s rodilým mluvčím. Důraz byl kladen na skupinovou práci, práci ve dvojicích, práci s textem, práci se slovníkem a aktivní vyhledávání informací, rozvíjení slovní zásoby, základních produktivních dovedností, porozumění slyšenému projevu.

Za pozitivní faktory lze považovat:

 • práce ve skupině s nízkým počtem účastníků
 • zaměření kurzu na produktivní a receptivní schopnosti žáků
 • ústní interakci s rodilými mluvčími
 • změna lektorů v průběhu výuky

Významná místa, která žáci navštívili:
východní část Berlína, Alexanderplatz, Fernsehturm, Rathaus, Dóm – souvislost s politickou situací východního sektoru

 • Postupim, zámek a park Sanssouci - místo podpisu Postupimské dohody
 • zbytky berlínské zdi a muzeum Haus am Checkpoint - rozdělení Německa na východní a západní sektor
 • Braniborská brána, Říšský sněm , Olympijský stadion – politické souvislosti 20. století
 • Památník holocaustu, Kaiser-Wilhelm- Gedächtniskirche – 2. světová válka, holocaust
 • Muzejní ostrov – návštěva Pergamonmuseum

Zahraniční jazykový kurz pozitivně ovlivnil schopnost orientace žáků v situacích každodenního života v zahraničí, jejich schopnost interakce a navázání kontaktů s rodilými mluvčími. Přispěl k poznání reálií SRN a hlavního města Berlína. Žáci získali na základě jazykového kurzu certifikát, který charakterizuje dosaženou úroveň jazykových znalostí stupněm A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což přispěje k jejich budoucímu pracovnímu uplatnění.

Kurz pro učitele

Kurzu se zúčastnila vyučující anglického jazyka ve dnech 27. 7. - 7. 8. 2015. Kurz probíhal v Anglii, městě Bournemouth na Richard Language College.

Kurz probíhal v dopoledních i odpoledních hodinách, v rozsahu 28 vyučovacích hodin týdně. Účastníci pracovali ve 12ti členných mezinárodních skupinách, do kterých byli rozděleni na základě vstupního testu.

Kurz General English byl zaměřen na všeobecná témata, dopolední výuka se věnovala procvičení gramatických struktur, odpolední lekce spíše na konverzaci a poslech.

Výuka probíhala jak frontálně, tak byl kladen důraz na samostatnou práci, či práci ve dvojicích či menších skupinách. Pozitivem bylo mimo jiné zákaz používat rodný jazyk k domluvě mezi sebou v případě přítomnosti dvou či více příslušníků stejné národnosti ve skupině a dále vstřícný přístup od lektorů a ostatních účastníků.

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Kurz pro žáky
Kurz pro žáky
Kurz pro žáky
Kurz pro žáky
Kurz pro učitele
Kurz pro učitele