IMG

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace > Ředitel školy

Ředitel školy

Ing. Bc. Jan Nechutný
Jmenován do funkce na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 048-23/2012/RK ze dne 11. června 2012.

Pravomoce a povinnosti

Vymezení pravomocí a působnosti je dáno Školským zákonem (zákon 561/2004 Sb. v platném znění)

Ředitel školy

 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
 3. odkladu povinné školní docházky podle § 37,
 4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
 7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8,
 9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
 10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 12. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Proti rozhodnutí ředitele se lze odvolat v těchto případech:

 • přijetí ke studiu
 • přerušení studia
 • podmínečné vyloučení
 • vyloučení ze studia
 • žádost žáka o změnu studijního nebo učebního oboru
 • opakování ročníku

Odvolání se podává Odboru školství Středočeského kraje prostřednictvím školy do 15 dnů (s výjimkou odvolání proti přijetí ke studiu, kde je stanovena lhůta 8 dnů)